حقوق شهروندی در نظام اداری

حقوق شهروندی در نظام اداری
قیمت : 64,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 8 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99020001
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

حقوق شهروندی در نظام اداری

حقوق شهروندی در نظام اداری

  • جزوه دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری