تجزیه و تحلیل اداری

تجزيه و تحلیل اداری
قیمت : 160,000تومان
  • فراگیر : 19 نفر
  • مدت دوره: 32 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99090022
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

دوره ی آموزشی مذکور جهت پست های کارشناس و کاردان امور اداری، کارگزین می باشد.

هدف دوره:

آشنا ساختن فراگیران با تعاریف، مفاهیم و تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اداری

محتوای دوره آموزشی:

سیر و اندیشه های اداری

-مسئله و مشکل در اداره و رابطه آنها با تجزیه و تحلیل اداری

- تعاریف و ماهیت تجزیه و تحلیل اداری

-فنون و تکنیکهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اداری

- چگونگی جمع آوری اطلاعات و داده های عینی

-روشهای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

-تدوین راه حلها و پیشنهادهای اصلاحی

- کاربرد تجزیه و تحلیل اداری و فنون مربوطه در بررسی سازمان (ساختاری) ، بررسی های نیروی انسانی ، بررسی های جریان کار ، بررسی های استقرار و غیره

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی تجزیه و تحلیل اداری