مدیریت عملکرد

مديريت عملکرد
قیمت : 96,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 12 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99100028
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

پس از مطالعه از فراگیران انتظار می رود:

هر یک از مفاهیم ارزیابی، عملکرد و مدیریت عملکرد را شرح دهند.

پیشنیه و تاریخچه ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد را توضیح دهند.

فرآیند مدیریت عملکرد را نام ببرند.

مراحل استقرار نظام مدیریت عملکرد را بیان نمایند

 محاسن و ویژگی های مدیریت عملکرد را ذكر نمایند.

روش های ارزیابی عملکرد را از نظر شاخص های مورد سنجش نام برده و هر یک را شرح دهند.

 عوامل تشکیل دهنده )اركان( ارزیابی عملکرد را بیان نمایند.

چالش های مدیریت عملکرد را توضیح دهند.

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی مدیریت عملکرد