گزارش نویسی در امور اداری

گزارش نويسی در امور اداری
قیمت : 96,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 12 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99100029
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

محتوای دوره:

تعاریف و اصطلاحات گزارش نویسی

کاربرد گزارش

انواع گزارش از دیدگاه کاربرد

انواع گزارش از دیدگاه محتوی

شکل های مختلف گزارش

ارکان گزارش و کارآیی هر کدام

مراحل تنظیم گزارش: (گردآوری اطلاعات، تنظیم اطلاعات، تجزیه و تحلیل، نوشتن گزارش،

کنترل پیش نویس، تکمیل نهایی ـ نتیجه گیری در گزارش ـ شیوه نگارش ـ

نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش ـ طراحی گزارش : (گزارش اداری، اجتماعی و فنی)

روش های گردآوری اطلاعات در گزارش نویسی

اصول گزارش نویسی

ویژگی های یک گزارش خوب

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی گزارش نویسی در امور اداری