خصوصی سازی و سیاست های صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

خصوصی سازی و سیاست های صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قیمت : 48,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 6 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99100032
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی خصوصی سازی و سیاست های صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • جزوه آموزشی