آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

آشنايی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور
قیمت : 120,000تومان
  • فراگیر : 9 نفر
  • مدت دوره: 12 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99110038
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور