قوانین و مقررات تشکیلات و روش ها (با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری)

قوانین و مقررات تشکیلات و روش ها (با توجه به قانون مديريت خدمات کشوری)
قیمت : 48,000تومان
 • فراگیر : 0 نفر
 • مدت دوره: 6 ساعت
 • طول دوره: 1 بخش
 • ظرفیت دوره : 30 نفر
 • کد دوره : 99110042
 • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

 • جزوه دوره آموزشی 1
 • جزوه دوره آموزشی 2
 • جزوه دوره آموزشی 3
 • جزوه دوره آموزشی 4
 • جزوه دوره آموزشی 5
 • جزوه دوره آموزشی 6
 • جزوه دوره آموزشی 7