اخلاق حرفه ای در بازرسی

اخلاق حرفه ای در بازرسی
قیمت : 48,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 6 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 00010051
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی اخلاق حرفه ای در بازرسی