جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی فرهنگی
قیمت : 128,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 16 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 00010053
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی جامعه شناسی فرهنگی