مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان
قیمت : 184,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 8 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 00040064
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان