رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

رضايت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن
قیمت : 96,000تومان
 • فراگیر : 0 نفر
 • مدت دوره: 12 ساعت
 • طول دوره: 1 بخش
 • ظرفیت دوره : 30 نفر
 • کد دوره : 99090013
 • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

هدف دوره آموزشی:

از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند؛ نظریه ها و عوامل موثر بر رضایت شغلی را توضیح دهند. میزان رضایت شغلی کارکنان را با استفاده از روشها و مقیاسهای علمی اندازه گیری نمایند.

محتوای دوره آموزشی:

 • رضایت شغلی و ابعاد آن
 • نظریه های رضایت شغلی
 • عوامل موثر بر ضایت شغلی
 • پیامدهای وضعیت شغلی و عدم رضایت شغلی
 • رضایت شغلی و عملکرد
 • اندازه گیری رضایت شغلی
 • مقیاس های رضایت شغلی

 

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

 • جزوه دوره آموزشی رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن