---

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

160,000تومان
---

کلیات پیشگیری از ووقوع جرم

64,000تومان
---

ارتباطات سازمانی

96,000تومان
---

نظام تصمیم گیری در امور اداری

96,000تومان
---

مدیریت تحول

192,000تومان
---

ارزشیابی عملکرد کارکنان

64,000تومان
---

تجزیه و تحلیل اداری

160,000تومان
---

کارآفرینی

90,000تومان
---

آیین نگارش مکاتبات اداری

192,000تومان