اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
قیمت : 160,000تومان
  • فراگیر : 1 نفر
  • مدت دوره: 20 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99090014
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

اخلاق فردی ، اجتماعی و اداری دارای موضوعات وابسته به هم هستند که کارکنان برای موفقیت در ابعاد مختلف زندگی و رفتار مطلوب سازمانی در محیط کار و با همکاران و ارباب جوع ، نیازمند آموزش در این زمینه هستند.

اجرای دوره مذکور و سایر دوره های آموزشی مانند رفتار سازمانی، ارتقاء و حفظ کرامت ارباب رجوع در نظام اداری  بر اساس تصمیمات اتخاذ شده  در راستای توسعه نیروی انسانی و ارتقای دانش ، آگاهی و افزایش توانمندیها

و فضایل اخلاقی  کارکنان اجرا خواهد شد.

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی اخلاق فردی، اجتماعی و اداری