کلیات پیشگیری از ووقوع جرم

کلیات پیشگیری از وقوع جرم
قیمت : 64,000تومان
 • فراگیر : 0 نفر
 • مدت دوره: 8 ساعت
 • طول دوره: 1 بخش
 • ظرفیت دوره : 30 نفر
 • کد دوره : 99090015
 • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

هدف دوره:

افزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح اگاهی های کارشناسان نسبت به امر پیشگیری از جرم

محتوای دوره آموزشی:

 • قوه قضائیه و شرح وظایف آن
 • اصول قانونی مربوط به پیشگیری از جرم
 • مفهوم پیشگیری و جایگاه آن
 • پیشینه پیشگیری از جرم
 • مبانی پیشگیری از جرم
 • روش­هـای سیاست گذاری پیشگیری از جرم
 • نهادهای ذیربط در پیشگیری از جرم

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

 • جزوه دوره آموزشی کلیات پیشگیری از وقوع جرم