اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی

اصول و مبانی برنامه ريزی نیروی انسانی
قیمت : 192,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 24 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 50 نفر
  • کد دوره : 99090017
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

هدف دوره:

از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره بتوانند، اهمیت، جایگاه و فرایند مدیریت و برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان را توضیح دهند

و روش های تأمین نیرو از داخل و خارج سازمان را تشریح نمایند.

محتوای دوره:

تعاریف برنامه ریزی نیروی انسانی

اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی

شناسایی، فرایند مدیریت و برنامه ریزی نیروی انسانی

نگرش تاکتیکی و عملیاتی و استراتژیک به منابع انسانی

جایگاه برنامه ریزی نیروی انسانی در مدیریت منابع انسانی

حالت های ناشی از مقایسه نیروی انسانی موجود و پیش بینی نیاز به نیروی انسانی

تعادل عرضه و تقاضا، مازاد نیروی انسانی

کمبود نیروی انسانی، جایگزین های کارمندیابی

منابع و روشهای تأمین نیرو از داخل

جایگزین های کارمندیابی (عقد قرارداد، کارکنان موقت، کارکنان پاره وقت، استفاده از کارکنان سازمان های دیگر ـ به کارگیری فن آوری، تواناسازی کارکنان و غیره)

منابع و روش های تأمین نیرو از خارج

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی