نظام تصمیم گیری در امور اداری

نظام تصمیم گیری در امور اداری
قیمت : 96,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 12 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99090018
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

هدف دوره:

ضرورت و اهمیت تصمیم گیری را در سازمان توضیح دهند.

نظام تصمیم گیری و عوامل مهم در طراحی آن را تشریح نمایند.

 

محتوای دوره آموزشی:

مقدمه (تعاریف و مفاهیم(

ضرورت و اهمیت تصمیم گیری

اصول شناسایی مشکلات و تصمیم گیری

سازمان به عنوان مجموعه ای از نقاط تصمیم گیری

ملاک های درجه بندی تصمیمات (درجه بندی بر اساس مصرف منابع، درجه بندی بر اساس میزان تأثیر بر تصمیمات، درجه بندی بر اساس مدت تأثیر(

نظام تصمیم گیری و عوامل مهم در طراحی آن

)تبیین و درجه بندی تصمیمات، تعیین نقاط تصمیم گیری، شمول نظام تصمیم گیری، تناسب اهمیت تصمیمات با رده سازمانی نقاط تصمیم گیر، حمایت های ستادی از تصمیم گیری، ارتباط و هماهنگی تصمیمات(

نظام تصمیم گیری و کنترل

نظام تصمیم گیری و سیستم اطلاعاتی

 

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی نظام تصمیم گیری در امور اداری