ارزشیابی عملکرد کارکنان

ارزشیابی عملکرد کارکنان
قیمت : 64,000تومان
 • فراگیر : 0 نفر
 • مدت دوره: 8 ساعت
 • طول دوره: 1 بخش
 • ظرفیت دوره : 30 نفر
 • کد دوره : 99090021
 • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

از فراگیران انتظار می­ رود پس از پایان دوره بتوانند، اصول و مبانی علمی ارزشیابی کارکنان را توضیح دهند.

معیارها و ویژگیهای نظام ارزشیابی کارکنان دولت را تشریح نمایند.

نحوه تکمیل فرم های ارزشیابی را فرا گیرند.

کاربرد نتایج ارزشیابی را توضیح دهند.

 

محتوای دوره آموزشی:

 • معنا و مفهوم ارزشیابی کارکنان
 • تعریف ارزشیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان
 • اصول و مبانی علمی ارزشیابی کارکنان
 • روش های ارزشیابی کارکنان، ملاکها و معیارهای ارزشیابی
 • طرح ارزشیابی کارکنان دولت، مبانی علمی و قانونی طراحی نظام ارزشیابی
 • ویژگیهای نظام ارزشیابی، معیارهای نظام ارزشیابی
 • منابع ارزشیابی کارکنان، روش های ارزشیابی کارکنان
 • خطاهای رایج در ارزشیابی
 • فرمهای ارزشیابی و نحوه تکمیل آنها
 • کاربرد نتایج ارزشیابی
 • چگونگی رسیدگی به شکایات ارزشیابی

 

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

 • جزوه دوره آموزشی ارزشیابی عملکرد کارکنان